Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Planning & control

Planning & control door Curatio Constat
Plan-Do-Check-Act, anders gezegd: het doorvertalen van de strategische doelstellingen naar het operationele niveau. De geëigende documenten hiervoor zijn: begroting, rapportages en jaarstukken. Bij elk van deze documenten wordt volgens de regelkring P-D-C-A gewerkt: het stellen van normen, de uitvoering, het meten en het verantwoorden en aanpassen.

Begroting

  • Verkorte weergave van strategische jaardoelstellingen;
  • Weergave van financiële kaders waarbinnen de begroting opgesteld dient te worden;
  • Realisatie voorgaande periode(n) versus ramingen komende periode(n).

Rapportages

  • Realisatie versus ramingen afgelopen periode;
  • Toelichting op afwijkingen;
  • Eventuele aanpassingsvoorstellen voor de totale begroting.

Jaarstukken

  • Realisatie versus begroting;
  • Toelichting op resultaat en afwijkingen;
  • Eventuele aanpassingsvoorstellen volgende begrotingsjaar;
  • Voorstel resultaatbestemming.

Curatio Constat kan u helpen met het opzetten, invullen dan wel kritisch beoordelen van de planning en controlcyclus binnen uw organisatie. Bij opzetten worden formats ontwikkeld, bij invullen wordt vanuit bestaande formats gewerkt, bij beoordelen wordt geen inhoudelijke bijdrage geleverd, maar een objectieve spiegel voorgehouden.